Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities

Inzet:

Inzet is een eenmanszaak gevestigd te Bunde, alsmede aan haar gelieerde vennootschappen en overige juridische entiteiten.

diensten:

Alle diensten die door Inzet of door personen die ten behoeve van Inzet werkzaam zijn en/of zijn geweest in opdracht van een opdrachtgever ten behoeve van opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht.

opdrachtgever:

De contractspartij van Inzet.

overeenkomst:

De overeenkomst tussen Inzet en opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte. Alle overeenkomsten met opdrachtgever(s) worden uitdrukkelijk door Inzet aangegaan, ongeacht aan wie binnen Inzet de opdracht is verleend, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. Inzet is te allen tijde vrij om te bepalen wie de opdracht namens haar gaat uitvoeren. De overeenkomst eindigt niet door de dood, ondercuratelestelling of het faillissement van personen werkzaam voor Inzet. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

partijen:

Inzet en opdrachtgever.

Artikel 2, Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, huidige en toekomstige, aanbiedingen en overeenkomsten, gewijzigde of aanvullende overeenkomsten en/of vervolgovereenkomsten, waarbij Inzet diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van een opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door Inzet. In geval er van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ten behoeve van door Inzet bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen die bij Inzet werkzaam zijn en/of zijn geweest, alsmede door Inzet bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze personen die bij Inzet werkzaam zijn en/of zijn geweest en door Inzet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden kunnen in hun relatie tot de opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Alle andere algemene voorwaarden, al dan niet van derden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Inzet zich bevoegd vertegenwoordigd uitdrukkelijk en schriftelijk met voorgenoemde andere algemene voorwaarden akkoord heeft verklaard.

Artikel 3, Totstandkoming overeenkomst

Offertes van Inzet zijn geldig gedurende drie maanden tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand, indien de opdrachtgever de offerte binnen de daarin gestelde termijn accepteert en nadat beide partijen de overeenkomst of opdrachtbevestiging op rechtsgeldige wijze hebben ondertekend. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de offerte kunnen alleen met schriftelijke instemming van Inzet plaatsvinden en worden in dat geval geacht deel uit te maken van de overeenkomst.

Artikel 4, Rechten en verplichtingen Inzet

1 . De uit de overeenkomst voorvloeiende verplichting tot dienstverlening zoals aangegaan door Inzet bestaat, behoudens in geval de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk neergelegd voorziet in (uitsluitend) een handeling of een resultaat, uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. In dit kader verplicht de opdrachtgever zich om alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie tijdig aan Inzet te verstrekken. Inzet zal haar werkzaamheden - met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen - verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. Inzet zal zich maximaal inspannen de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.

2 . Inzet zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit een of meerdere vestigingen. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op locatie van opdrachtgever, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van de opdrachtgever dan zal opdrachtgever voor de medewerkers van Inzet kosteloos zorgdragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer, onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen en internet- en telefoonverbinding) alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal opdrachtgever Inzet vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.

3 . Indien Inzet zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij voor rekening en risico van de opdrachtgever gerechtigd om bij de uitvoering van aan haar in een overeenkomst opgelegde verplichtingen gebruik te maken van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van Inzet en onverlet de aansprakelijkheid van Inzet voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst. Inzet is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen en/of fouten van derden.

4 . Inzet kan extra werkzaamheden waaronder begrepen doch niet beperkt tot het inwinnen van medische informatie of inschakelen van experts uitvoeren of doen uitvoeren tegen de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst, zulks onder de volgende voorwaarden dat:

a) deze werkzaamheden naar het oordeel van Inzet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

b) de noodzaak ervan is gebleken na de totstandkoming van de overeenkomst.

Voorts informeert Inzet onverwijld opdrachtgever over de aard en de vergoeding van de werkzaamheden.

Artikel 5, Wetswijzigingen

In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is Inzet gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 6, Verplichtingen opdrachtgever

1 . Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze aan Inzet worden verstrekt en zal ook alle redelijke aanwijzingen van Inzet opvolgen.

2 . Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) opdrachtgever niet wordt verleend, treden partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft Inzet het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de tussen partijen geldende tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7, Termijn

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door Inzet genoemde (leverings)termijnen niet fataal en naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst dan wel bij het opstellen van de offerte aan Inzet bekend waren. Indien Inzet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, is Inzet eerst in verzuim indien zij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Inzet nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. Inzet is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Inzet en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Uitsluitend indien de tarieven meer dan 10% ten opzichte van de laatst geldende tarieven stijgen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde van het lopende contractjaar, danwel tegen het einde van de eerst opvolgende maand indien het bericht van tariefsverhoging eerst is ontvangen in de laatste maand van het lopende contractjaar.

Artikel 8, Tarieven en betaling

1 . Indien het aantal medewerkers van opdrachtgever van belang is voor het vaststellen van de vergoeding die opdrachtgever aan Inzet is verschuldigd, zal opdrachtgever voor aanvang van de overeenkomst een recente verzamelloonstaat aan Inzet verstrekken, waarbij voor de vaststelling van het aantal medewerkers van opdrachtgever parttime medewerkers als fulltime medewerkers zullen gelden. Nadien zal opdrachtgever periodiek op verzoek van Inzet een soortgelijke opgave aan Inzet verstrekken. Inzet is gerechtigd de opgave van opdrachtgever te verifiëren.

2 . Inzet zal voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen conform het door Inzet eenzijdig vast te stellen tarievenoverzicht, welk overzicht voor ieder kalenderjaar 1 januari als ingangsdatum zal hebben, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere prijsafspraak is vastgelegd. Inzet behoudt zich het recht voor het tarievenoverzicht jaarlijks te wijzigen op basis van de CBS-index 'Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen' met als referteperiode het tijdvak van juli van het voorgaande kalenderjaar tot juli van het lopende jaar, met dien verstande dat de tarieven jaarlijks tenminste worden verhoogd met de uit de voor Inzet geldende CAO voortvloeiende loonkostenstijging.

3 . Inzet spant zich in om het tarievenoverzicht aan opdrachtgever te verstrekken. Indien het tarievenoverzicht om welke reden dan ook niet op voorhand door Inzet aan opdrachtgever wordt verstrekt, dan dient de opdrachtgever hier zelf om te vragen. Inzet kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet op voorhand verstrekken van het tarievenoverzicht.

4. Indien door omstandigheden toerekenbaar aan opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door Inzet kunnen worden verricht, is opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan Inzet verschuldigd.

5 . In geval tussen Inzet en opdrachtgever een budgetovereenkomst of een projectovereenkomst is aangegaan, geldt het volgende. Inzet spant zich in om 80% van de capaciteit, benodigd voor de dienstverlening ter zake van een met opdrachtgever overeengekomen budget beschikbaar te houden. Indien vaststaat dat opdrachtgever in een jaar minder diensten heeft afgenomen, dan in de budget- of projectovereenkomst voorzien, heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van het verschil tussen de werkelijk afgenomen hoeveelheid diensten en de overeengekomen hoeveelheid diensten. Een verzoek tot dergelijke terugbetaling dient door middel van een aangetekend schrijven door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt bij Inzet. Het recht om terugbetaling te verlangen vervalt na één kalendermaand na afloop van het betreffende contractjaar respectievelijk na verzending van de eindafrekening van het betreffende project.

6 . In geval tussen Inzet en opdrachtgever een projectovereenkomst is aangegaan, geldt het volgende. De overeengekomen diensten worden tegen een vaste prijs aan opdrachtgever gefactureerd. In geval van opdrachten tot € 4.000,-- (ex BTW) is opdrachtgever het gehele bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd. In geval van opdrachten vanaf € 4.000,-- is opdrachtgever 50% van de vaste prijs bij vooruitbetaling verschuldigd en 50% na afloop van het project.

7 . Indien de dienstverlening plaats vindt op locatie van opdrachtgever zal opdrachtgever de reistijd, gerekend vanaf de dichtstbijzijnde Inzet vestiging tegen de overeengekomen tarieven vergoeden.

8 . Indien bij beëindiging van een overeenkomst medische dossiers dienen te worden overgedragen, met inachtneming van artikel 12, aan een derde, dan is Inzet gerechtigd om de daarmee verband houdende redelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van overdracht van de medische dossiers vervalt iedere aansprakelijkheid van Inzet ter zake, welke voortvloeit uit handelen en/of nalaten na de betreffende overdracht van de medische dossiers.

9 . Door Inzet aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd.

10. Tenzij in de overeenkomst een andersluidend factureringsschema is opgenomen, vindt facturering vooraf plaats. Betalingen door opdrachtgever dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is vastgelegd. Deze termijn geldt als fatale termijn. Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn verkeert de opdrachtgever in verzuim, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien de opdrachtgever niet binnen de daartoe gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, komen bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Inzet ter invordering van het aan haar verschuldigde maakt volledig voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden in dat geval bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW forfaitair vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag. Voorts is Inzet alsdan onverminderd haar overige rechten gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, al hetgeen de opdrachtgever aan Inzet uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

11. Bij gebreke van reclame of door betaling van de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum vervalt bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW enig beroep op eventuele betwisting van de factuur en/of tenaamstelling uit welken hoofde dan ook en staat de instemming met de factuur vast. Betwisting laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

12. Inzet is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever de betaling van een voorschot danwel zekerheid te verlangen en/of bij gebreke daarvan of ingeval van een geschil, de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder bij één van de genoemde gevallen schadeplichtig te (kunnen) zijn. Inzet is gerechtigd tot het uitoefenen van een retentierecht op al hetgeen zij onder zich heeft voor al hetgeen de opdrachtgever aan Inzet verschuldigd is, uit welken hoofde dan ook. De opdrachtgever verleent hierbij bij voorbaat een pandrecht aan Inzet op al hetgeen afkomstig is van of verband houdt met de opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Inzet voor door de opdrachtgever bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW te bewijzen aansprakelijkheid en schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst beperkt zich steeds tot datgene wat onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de polis van die verzekering. De directie van Inzet is enkel ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de directie van Inzet jegens opdrachtgever aansprakelijk. Voor indirecte schade en/of gevolgschade onder welke noemer dan ook is Inzet nimmer aansprakelijk.

2. Voor door de opdrachtgever bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW te bewijzen aansprakelijkheid en schade die niet valt onder de dekking van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Inzet, is Inzet maximaal aansprakelijk voor dat deel van het factuurbedrag dat betrekking heeft op een door de opdrachtgever bewezen tekortkoming van Inzet in de uitvoering van de betreffende overeenkomst, gemaximeerd tot hetgeen het laatste jaar voorafgaand aan indiening van de klacht gefactureerd is, en wel maximaal € 10.000,-.

3. Inzet is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden, leveranciers of anderszins door haar in de nakoming van de overeenkomst betrokken (rechts-)personen, of schade die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd. Inzet is bevoegd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derde te aanvaarden.

4. Aansprakelijkheid van Inzet voor als gevolg van en/of verband houdende met niet-tijdige aanlevering van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie door opdrachtgever, wordt – behoudens opzet of grove schuld zijdens de directie van Inzet – door Inzet uitgesloten.

5. De opdrachtgever vrijwaart Inzet tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien of verband (kunnen) houden met de werkzaamheden of anderszins van Inzet ten behoeve van de opdrachtgever.

6. Iedere aanspraak van opdrachtgever jegens Inzet vervalt indien opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Inzet binnen 2 kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van Inzet wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien opdrachtgever Inzet in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Inzet nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.

7. Als opdrachtgever geldt degene die de opdracht aan Inzet heeft verstrekt en die in dat verband de overeenkomst met Inzet aangaat. Voor zover hij stelt hierbij te handelen namens een vennootschap of andere rechtspersoon/juridisch zelfstandige entiteit, is hij jegens Inzet hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de betreffende vennootschap/juridisch zelfstandige entiteit aan Inzet verschuldigd is. Ingeval een dergelijke opdracht zijn derhalve de betreffende natuurlijk persoon en de vennootschap/juridisch zelfstandige entiteit namens wie de natuurlijk persoon de opdracht heeft verstrekt hoofdelijk verbonden voor de betaling van het aan Inzet verschuldigde. Van een gezamenlijk gegeven opdracht is ook sprake bij een opdracht waarbij de opdrachtgever heeft verzocht om de factuur op naam van de vennootschap/juridisch zelfstandige entiteit te zetten.

Artikel 10, Niet-toerekenbare tekortkoming

1. In geval van overmacht van Inzet zullen de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft uit hoofde van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst worden opgeschort zolang de overmachtstoestand voortduurt, zonder dat Inzet tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Inzet onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan Inzet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Alsdan is opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 11, Intellectuele eigendom

Alle stukken die Inzet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever opstelt blijven het intellectuele eigendom van Inzet. Reproductie voor eigen gebruik of voor gebruik door derden en/of het aanbrengen van wijzigingen in de door Inzet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst opgestelde stukken is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke en specifieke toestemming van Inzet. Inzet kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die eventueel zouden kunnen voortvloeien uit het zonder toestemming van Inzet reproduceren en/of aanbrengen van wijzigingen in de door Inzet opgestelde stukken. Voor zover nodig, zal opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

Artikel 12, Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen.

2 . Partijen zullen alle informatie, knowhow, (niet-geanonimiseerde patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst. Aan eventueel door Inzet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan of ten behoeve van de opdrachtgever gegeven adviezen kunnen door anderen dan de opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever vrijwaart Inzet ter zake op eerste verzoek.

3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaar makende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.

4 . Opdrachtgever zal de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan zijn werknemers en alle andere derden, die voor hem zullen werken.

5 . De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

Artikel 13, Niet-overname personeel

1 . Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Inzet of door Inzet ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan na schriftelijke toestemming van Inzet.

2. Per overtreding van artikel 13 lid 1 is opdrachtgever aan Inzet een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd boete verschuldigd van één, door Inzet direct voorafgaande aan de overtreding betaald, bruto-jaarsalaris per betrokken medewerker.

Artikel 14, Duur en beëindiging overeenkomst

1 . Overeenkomsten worden ofwel voor bepaalde tijd, ofwel voor onbepaalde tijd aangegaan. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd. Indien de overeenkomst is aangegaan voor de tijdsperiode die Inzet nodig heeft om bepaalde diensten aan opdrachtgever te kunnen leveren, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege nadat Inzet de overeengekomen diensten geleverd heeft. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder contractjaar per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Een overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:

a. de andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;

b. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;

3. Overgang van onderneming of fusie zijdens de opdrachtgever is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 15, Slotbepalingen

1 . Behoudens schriftelijk toestemming van Inzet is het opdrachtgever niet toegestaan zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming Inzet niet op onredelijke gronden zal onthouden.

2. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3 . Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven en zal Inzet nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 16, Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere rechtsverhouding tussen Inzet en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2 . Geschillen die in verband met overeenkomsten mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.. Het staat Inzet vrij om in afwijking van het bovenstaande het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de plaats van vestiging van een opdrachtgever.